Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

Witamy na stronie GOKOM SP. Z O.O..

GOSPODARKA KOMUNALNA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

36-040 Boguchwała, ul.  Suszyckich 9,  tel. 0-17 87-01-211, 0-17 87-14-300.

e-mail:

sekretariat@go-kom.pl

Regon 691549311, NIP 813-32-18-073, KRS 0000007830

 

W związku z panującym stanem  epidemii, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego, listownego lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

 
Działalność Przedsiębiorstwa

             GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w obecnej formie organizacyjnej prowadzi działalność od dnia 13.04.2011r. Pierwotnie spółka nosiła nazwę ZGKiUW GO-KOM w Boguchwale Sp. z o.o..
Do chwili obecnej jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Boguchwała. Nasza działalność opiera się o usługi zaspokajające potrzeby wspólnoty samorządowej oraz inne roboty wykonywane na zlecenie Gminy lub zleceniodawców zewnętrznych.
Z głównych zadań do jakich Spółka została powołana wykonujemy następujące prace:
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z terenu gminy Boguchwała, gminy Czudec oraz osiedla Zwięczyca w Rzeszowie
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała oraz osiedla Zwięczyca
  w Rzeszowie
- wywóz odpadów ciekłych z terenu gminy Boguchwała i miasta Rzeszowa
- zimowe utrzymanie dróg gminnych
- remonty i budowa dróg gminnych
- inne prace na zlecenie Urzędu Miejskiego w Boguchwale wynikające z bieżących potrzeb 

Zbiorowe odprowadzenie ścieków

Zakład eksploatuje 335 km sieci kanalizacyjnej oraz 97 pompowni ścieków (wraz z pompowniami przydomowymi). Do oczyszczalni ścieków w Rzeszowie odprowadza się średnio 480 tys.m3 ścieków rocznie.
Przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych Zakład napotyka na szereg trudności, na które często nie ma wpływu.
W szczególności jest to napływ wód infiltracyjnych do sieci co uwidacznia się zwłaszcza podczas wiosennych roztopów 
i opadów. Mieszkańcy często traktują studzienki kanalizacyjne jako miejsce pozbycia się różnych zbędnych przedmiotów w gospodarstwie domowym, co ma niekorzystny wpływ na drożność kolektorów i pomp. Zakład wykonuje usługi związane z czyszczeniem przewodów kanalizacyjnych oraz inspekcję telewizyjną przewodów kanalizacyjnych.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

GOKOM SP. z o.o. eksploatuje sieci wodociągowe magistralne, rozdzielcze oraz przyłącza o łącznej długości 280 km.
Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa jest wodą czystą bakteriologiczne, co umożliwia jej uzdatnienie bez użycia środków chemicznych.
Wielkość poboru wody surowej wyniosi średnio 750 tys. m3 rocznie. Straty wody na sieci wynoszą około 20% i dzięki ciągłemu nadzorowi i uważnej eksploatacji sieci ulegają zmniejszeniu. 
Zakład dostarcza wodę do 3469 odbiorców mieszkających na terenie Gminy Boguchwała, Gminy Czudec i w mierście Rzeszów (ulica Staroniwska i Kresowa).

 

Odpady komunalne

Od dnia 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Boguchwała zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest objęcie wszystkich nieruchomości systemem zagospodarownia odpadów jak również ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz procederu palenia śmieci w domowych kotłowniach.

Zasady funkcjonowania nowego systemu określone zostały w uchwałach Rady Miejskiej w Boguchwale. Jedną z podstawowych uchwał w zakresie gospodarowania odpadami jest Regulamin utrzymania i czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/386/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 lutego 2013 roku, który precyzuje podstawowe obowiązki mieszkańców naszej Gminy w zakresie utrzymania czystości, sposobu i zakresu selektywnej zbiórki odpadów, rodzaju pojemników i częstotliwości ich opróżniania.

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji jest niższa. Stąd wniosek, że opłaca się segregować odpady.

Na terenie Gminy Boguchwała opracowany system selektywnej zbiórki odpadów daje mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej dwie możliwości segregacji:

• „u źródła" tj. na posesji, przy wykorzystaniu worków ( niebieski na papier, żółty na plastik i  opakowania wielomateriałowe, biały na szkło, brązowy na odpady biodegradowalne i szary na metale)

• w gniazdach recyklingowych ustawionych przy Spółdzielniach Mieszkaniowych (pojemniki: niebieski na papier, żółty na plastik, biały na szkło).

Odpady komunalne tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz chemikalia, można dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguchwale przy ul. Kwiatkowskiego 4.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek letniskowych, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Więcej informacji można uzyskać w zakładce "ODPADY".

Inne usługi komunalne

               Prace dotyczą szczególnie remontów i naprawy dróg gminnych. a także czyszczeniem rowów przydrożnych, koszeniem poboczy i terenów gminnych oraz innych prac związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców Gminy.
Zakład zabezpiecza zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników o łącznej długości ok. 170 km.
Prowadzimy budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na zlecenie inwestorów prywatnych a także prowadzimy rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach wieloletnich planow rozbudowy i modernizacji.
W roku 2009 zakończyliśmy eksploatację kamienia w zakładzie górniczym Niechobrz I co było spowodowane brakiem surowca. Prowadzone były jedynie prace związane z zabezpieczeniem osuwiska oraz sprzedaż ziemi.
Na zlecenie Urzędu Gminy prowadzimy także przejściową przechowalnie dla bezdomnych psów.

Sytuacja kadrowa Spółki

              Średnie zatrudnienie z tytułu umowy o pracę wynosiło 35 osoby, w tym średnie zatrudnienie osób pracujących w produkcji wynosiło 26 osób.
Zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło było średniorocznie 3 osób 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Spółce było zatrudnionych 35 osób pracujących na umowę o pracę.