Wodociągi

 

Dane podstawowe:

Stacje Uzdatniania Wody:                           Lutoryż, Wola Zgłobieńska, Niechobrz, 0
Łączna wydajność SUW:                            114 m3/h, 0
Długość sieci i przyłączy:                            300 km, 0

Twardość wody: 0
- strefa zasilania SUW Lutoryż:                    350 – 360 mg CaCO3
- strefa zasilania SUW Wola Zgłobieńska:     370 – 380 mg CaCO3
- strefa zasilania SUW Niechobrz :                370 – 380 mg CaCO3

 

Na stronie internetowej "Technologia Wody" zamieszczono będące w użyciu jednostki twardości wody i sposób ich przeliczania.

Odsyłamy do artykułu: www.technologia-wody.pl/index.php

 

Charakterystyka systemu zaopatrzenia w wodę.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. dostarcza wodę do odbiorców w miejscowościach wchodzących w skład Gminy Boguchwała, części odbiorców Gminy Czudec i odbiorców mieszkających w Rzeszowie przy ulicy Staroniwskiej.

Spółka obsługuje Stacje Uzdatniania Wody w miejscowościach: Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz. Źródłem pozyskiwania wody są zespoły studni głębinowych. Łączna wydajność SUW wynosi 114 m3/h. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Proces uzdatniania wody sprowadza się do jej napowietrzenia i wytrącenia zanieczyszczeń na kolejnych stopniach filtracji. Filtracja odbywa się na filtrach ciśnieniowych pospiesznych. Dzięki bardzo dobrej jakości wody surowej w trakcie procesu uzdatniania wody nie używa się środków chemicznych służących poprawie właściwości fizykochemicznych,  organoleptycznych czy bakteriologicznych.

Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorodną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia i przesył wody do odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziewięć pompowni wody. Łączna długość sieci wodociągowych wynosi 280 km i w związku z nasilonym rozwojem budownictwa dynamicznie się powiększa.

Jakość wody uzdatnionej jest monitorowana przez Spółkę w ramach tzw. nadzoru wewnętrznego, a ponadto kontrolowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie w ramach tzw. nadzoru zewnętrznego. Woda dostarczana do odbiorców spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

       

Inwestycje i modernizacje.

W związku ze stale wzrastającym zapotrzebowaniem na wodę pitną, wodę wysokiej jakości, Spółka wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom odbiorców prowadzi i planuje przeprowadzenie kolejnych modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej.

 W latach 2010 - 2011 przeprowadzono realizację zadania współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 p.n. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zgłobieńskiej, oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niechobrz Granice i Zgłobień Granice w Gminie Boguchwała”. Obok budowy sieci kanalizacyjnej zadanie obejmowało przebudowę i modernizację powstałej w 1997 roku SUW Wola Zgłobieńska.

Zakres modernizacji obejmował przede wszystkim:0
- wymianę urządzeń technologicznych w tym filtrów pospiesznych,

- montaż zestawu pompowego podającego wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej,

- montaż centrali sterowniczej AKPiA zaopatrzonej w system zdalnego monitoringu i sterowania procesem uzdatniania wody,

- montaż agregatu prądotwórczego zapewniającego działanie SUW w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej,

- modernizację zbiorników wody czystej,

- roboty ogólnobudowlane i zagospodarowania terenu.

Wartość modernizacji SUW Wola Zgłobieńska wyniosła 1.520.000,00 złotych netto. Dofinansowanie zadania przez PROW wyniosło 70%.Poniżej zamieszczamy kilka fotografii z modernizacji SUW.

 

Montaż filtrów pospiesznych

 

 

Filtry pospieszne - I stopień filtracji

 

 

Filtry pospieszne - II stopień filtracji

 

 

 Układ pomiarowy i napowietrzania wody surowej, tablica rodzielcza powietrza technologicznego

 

 

 Układ pomiarowy wody uzdatnionej.

 

 

W zamieszczonych poniżej załącznikach przedstawiamy Państwu decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie w sprawie przydatności wody do spożycia.