Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

Woda bezpowrotnie zużyta do podlewania ogrodu.

 

Informacje ogólne.

 

GOKOM Sp. z o.o . w Boguchwale informuje Odbiorców Usług, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody do podlewania ogrodów, innych celów ogrodniczych, celów technologicznych (tzw. wody bezpowrotnie zużytej).

 

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27, ust. 6).

 

 

 

Warunki techniczne.

 

Dla uzyskania możliwości uwzględnienia ilości wody bezpowrotnie zużytej w ilości odprowadzanych ścieków należy:

 

* wystąpić do GOKOM Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza (podlicznika) opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą,

 

* wykonać zestaw wodomierzowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

 

* zgłosić pisemnie gotowość do przeprowadzenia odbioru technicznego i plombowania zestawu wodomierzowego (podlicznika),

 

* po otrzymaniu protokołu odbioru i plombowania wodomierza spisać
z GOKOM Sp. z o.o. stosowną umowę.

 

Przedsiębiorstwo będzie dokonywało rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków w oparciu o różnice wskazań wodomierzy: głównego i podlicznika z dniem zawarcia stosownej umowy.  

 

 

 

Opłaty.

 

Czynności pracowników Przedsiębiorstwa związane z montażem wodomierza (podlicznika) opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą są płatne.

 

Na łączny jednorazowy koszt zamontowania podlicznika wynoszący 200,00 zł brutto składa się:

 

* wydanie warunków technicznych    - 50,00 zł brutto,

 

* odbiór techniczny i plombowanie    - 150,00 zł brutto,

   z dojadem/powrotem

 

 

Ponadto koszt montażu wodomierza wynikający z zakupu materiałów, wykonania węzła pomiarowego, oraz legalizacji wodomierza ponosi Odbiorca usług. Każdorazowo wymianę  wodomierza na nowy (posiadający aktualną cechę legalizacyjną) należy zgłosić do Przedsiębiorstwa, celem dokonania ponownego (odpłatnego) plombowania.

 

 

 

Podsumowanie.

 

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza (podlicznika) na instalacji do podlewania, zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Klient wykonuje na własny koszt.

 

 

 

W zakładce  "Pliki do pobrania" zamieszczono:

 

* Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania podlicznika,