Oferty publiczne

Strona: 1/1
 
ZP/5/2018
05 lipca 2018

05.07.2018 r.

Ogłoszenie nr 584074-N-2018 z dnia 2018-07-05 r. Biulety Zamówień Oublicznych

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki"

 

W załączeniu przedstawiamy SIWZ wraz z załącznikami.

 09.07.2018 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. prezentuje pytania i odpowiedzi dotyczące w/w postępowania:

Pytanie 1:Zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający wyraża  zgodę na zastosowanie naszego wzoru umowy przy założeniu, że umowa zamawiającego będzie stanowić załącznik do umowy leasingu stosowanej w naszej firmie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedstawione rozwiązanie pod warunkiem zachowania zgodności wymagań określonych w załączniki nr 4 do SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z pasywnym układem DPF, niewymagającym ingerencji operatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza maszyny z pasywnym układem DPF, niewymagającym ingerencji operatora.


Pytanie 3: Proszę o podanie przewidywanej gęstości materiału, ponieważ
do standardowych prac ziemnych łyżka 1,3m3 w tej klasie materiału jest
za duża.

Odpowiedź: Przewidywana gęstość materiału to 1,4 t/m3.


Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza łyżkę o pojemności 1,1m3 przy napełnieniu 100%.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łyżki o pojemności 1,1m3 przy napełnieniu 100%.


Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza maszynę bez Ride Control?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza maszyny bez Ride Control.


Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza prześwit pod maszyną 340mm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza prześwitu pod maszyną 340 mm.


Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw osi 2170mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozstawu osi 2170 mm.

 

10.07.2018 r.

 Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. prezentuje pytania i odpowiedzi dotyczące w/w postępowania:

 

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.

 Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na przedstawioną propozycję.

Pytanie 2:  Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3: Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 5% na 0,5%, z 0,2% na 0,02%.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmniejszenie kar umownych na proponowane. Poprawiony załącznik nr 4 dostępny jest na stronie www.go-kom.pl pod przetargiem, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 4: Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego karu mownych w stosunku do Zamawiającego.  Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.

Odpowiedź: W zmienionym załączniku nr 4 Zamawiający przewidział taką samą karę umowną dla Zamawiającego jak dla Wykonawcy. Poprawiony załącznik nr 4 dostępny jest na stronie www.go-kom.pl pod przetargiem, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 5: Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oprocentowania stałego.

 

 

Pytanie 6: Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert postępowania pn "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki " na 17.07.2018?
Zmiana terminu pozwoli nam na przygotowanie Państwu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie przesunie terminu składania ofert.


Pytanie 7: Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje czas reakcji liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

Pytanie 8: W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki „ zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 19.07.2018 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.


_____________________________________________________________

 12.07.2018 r.

 Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia informację z otwarcia ofert.

_________________________________________________________

16.07.2018 r.

Gospodarka Komunalna Sp z o.o. w załączeniu przedstawia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Termin składania ofert do: 12.07.2018 godz. 09:55
Termin otwarcia ofert do: 12.07.2018 godz. 10:00
Osoba kontaktowa: Waldemar Mach tel. 668 135 150
ZP/4/2018
04 lipca 2018

04.07.2018 r.

Ogłoszenie nr 583756-N-2018 Biuletyn Zamówień Publicznych

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparki kołowej"


W załączeniu przedstawiamy SIWZ wraz z załącznikami.

09.07.2018 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia pytania i odpowiedzi na w/w pytania:

Pytanie 1: Z załączonej specyfikacji do przetargu wynika, że jedyną maszyną, która spełnia wymogi jest Yanmar. Proszę o informację czy dopuszczają Państwo maszynę o zbliżonych parametrach technicznych i zdecydowanie niższej cenie.

Odpowiedź: Nie jest to prawdą, gdyż są różne maszyny, których parametry odpowiadają wymaganiom w SIWZ. Dopuszczamy maszyny, które spełniają minimalne parametry określone w specyfikacji.

 

11.07.2018 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia informację z otwarcia ofert.

 ______________________________________________________________________________

12.07.2018 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia informację o pryznanych punktach i wstępnym wyborze wykonawcy.

 ______________________________________________________________________________

19.07.2018 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia informację o  wyborze wykonawcy i terminie podpisania umowy.

Termin składania ofert do: 11.07.2018 r. godz. 09:55
Termin otwarcia ofert do: 11.07.2018 r. godz.10:00
Osoba kontaktowa: Waldemar Mach tel.668 135 150
Strona: 1/1